Zjišťovali jsme, jak páťáci umí anglicky

Ve druhé polovině března 2013 jsme se spolu s dalšími dvěma stovkami škol zapojili do on-line testování žáků 5. tříd a odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií, které bylo zaměřeno na dovednosti anglického jazyka. Společnost SCIO vytvořila k tomuto účelu adaptivní test, což znamená, že po zodpovězení několika prvních otázek dává aplikace každému testovanému další otázky na základě jeho předchozích odpovědí.

Co se zjišťovalo?
Test měl dvě části, poslech a čtení, a jeho cílem bylo zařadit žáka podle dosažené úrovně v jednotlivých částech testu do odpovídající kategorie. Kategorií úrovně znalosti cizího jazyka je podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) celkem šest – A1, A2, B1, B2, C1 a C2, přičemž úroveň A odpovídá začátečníkům, úroveň B středně pokročilým a na úrovni C jsou vyspělí uživatelé jazyka. Aby bylo možné mapovat i vzdělávací pokroky žáků nižších tříd základních škol, byla pro účely tohoto testu škála rozšířena o úroveň A0.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanovuje jako cílovou výstupní úroveň z 5. ročníku úroveň A1, na konci 9. ročníku je to úroveň A2. (Pro zajímavost: od příštího školního roku je zavedena povinná výuka druhého cizího jazyka, a to pro 7.-9. třídy s tím, že v 9. ročníku by žáci měli dosahovat ve druhém jazyce úrovně A1, tedy stejné, které by v prvním cizím jazyce měli dosáhnout v páté třídě.)

Obecné výsledky
Testování se zúčastnilo téměř 15 tisíc žáků z českých a slovenských škol a přibližně polovina z nich očekávanou úroveň A1 splnila. Druhá polovina této očekávané úrovně nedosáhla, je na úrovni A0. Nabízí se otázka, zda je úroveň výuky cizího jazyka na našich školách tak slabá, nebo zda požadavky na výstupy v 5. třídě nebyly nastaveny příliš vysoko…

Výsledky našich páťáků
Z naší školy se testování zúčastnilo 24 žáků z 5. třídy a jejich výsledky odpovídají celostátnímu průměru. Individuální zpráva, kterou si žáci přinesou domů, hodnotí celkovou úroveň, ale i zvlášť část poslechovou a zvlášť část čtenářskou.

úroveň A2 – jedna žákyně dosáhla v obou částech testu úrovně, která je požadovaná jako výstup pro žáky devátých tříd – gratulujeme!
úroveň A1 – 11 žáků dosáhlo požadované úrovně pro 5. ročník, z toho 7 žáků této úrovně dosáhlo v obou částech testu, 2 pouze v poslechové části a další 2 pouze ve čtenářské části
úroveň A0 – 12 žáků nedosáhlo úrovně A1 (z toho 10 ani v jedné ze dvou částí) a nesplňují tedy požadavky stanovené pro 5. třídu
Zajímavé je porovnání činností z hodin anglického jazyka, kdy v naší škole je oproti ostatním školám kladen vyšší důraz na poslech, čtení a překlady, zatímco konverzaci je věnováno o něco méně času než tomu je v ostatních školách. Jsou to ale odchylky nepatrné (max. 10 %) a také nevýznamné, protože výsledky našich žáků odpovídají celostátnímu průměru. I přesto však spolu s vyčujícími angličtiny budeme hledat způsoby, jak naše žáky naučit víc než je celostátní průměr.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet