Testovali jsme kompetence žáků 8. tříd

V březnu 2013 jsme v rámci projektu Stonožka, na kterém spolupracujeme se společností SCIO, otestovali klíčové kompetence žáků naší osmé třídy. Před pár dny jsme dostali výsledky našich žáků i jejich porovnání s výsledky ostatních zúčastněných. Pokud Vás zajímá, co to vlastně klíčové kompetence jsou, k čemu slouží a jak je naši žáci ovládají, čtěte prosím dál…

Co jsou klíčové kompetence?
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Tolik citát z webové encyklopedie Wikipedie. Klíčové kompetence se objevily v našem slovníku před několika lety v souvislosti s právě probíhající reformou českého školství. Rámcovým vzdělávacím programem, který je závazný pro všechny školy při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu (současná obdoba dřívějších „osnov“), jsou stanoveny tyto klíčové kompetence, které se snažíme v jednotlivých předmětech naplňovat:

kompetence k učení,
kompetence komunikativní,
kompetence k řešení problémů,
kompetence sociální a personální,
kompetence občanské,
kompetence pracovní.
Většina z nás si školu pamatuje jako místo, kde se testují znalosti a dovednosti žáka. Doba se ale změnila a tento přístup už nestačí. Svět, do kterého dospějí dnešní žáci, bude od každého vyžadovat velkou schopnost řešit neočekávané situace, pracovat v oborech, které dnes třeba ani ještě nejsou známy nebo používat zařízení, která budou teprve objevena. Dosud platné postupy a znalosti, které ve škole učíme, jsou rychle nahrazovány novými, a právě proto je kladen důraz na kompetence. Když žák zvládne kompetenci k učení, bude později umět sám nastudovat i to učivo, které ve škole neprobíral. Je to stejné, jako když v přírodě samice učí mládě lovit, místo aby ho jen nakrmila.

Jak klíčové kompetence zvládají naši žáci?
Pět ze šesti stanovených a testovaných kompetencí zvládají naši osmáci průměrně ve srovnání s ostatními testovanými školami. Větší rezervy pak mají ve zvládání kompetence komunikativní, ve které měli výsledky slabší, tedy pod hranicí průměru.

Co si představit pod pojmem kompetence komunikativní?
Pokud žák zvládne komunikativní kompetence, pak na konci základního vzdělávání:

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje,
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění,
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
Ano, musíme uznat, že v těchto oblastech má většina našich žáků, a to nejen z osmé třídy, značné rezervy. Máme to na paměti, a proto budeme na tuto oblast klást zvýšený důraz a budeme žákům předkládat více úkolů, ve kterých si komunikační dovednosti budou procvičovat. Uvidíme, jestli za rok zaznamenáme nějaké zlepšení.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet