Devátá třída se zúčastnila testování ČŠI

Česká školní inspekce  (dále ČŠI) vykonává různé činnosti, které jí ukládají školský zákon a prováděcí právní předpisy. Tou nejvýznamnější z nich je nejspíše zajišťování hodnocení vzdělávací soustavy v České republice. V pravidelných intervalech provádí ČŠI inspekční činnost ve školách, a to ve formě šetření na místě nebo formou inspekčního elektronického zjišťování (vyplnění elektronického dotazníku v online systému České školní inspekce). Jednou z novějších aktivit ČŠI je zjišťování výsledků žáků formou testování vybraných škol, resp. vybraných tříd. Poslední testování, které v těchto dnech probíhá, se týká zjišťování přírodovědného a společenskovědního přehledu žáků 9. tříd a do tohoto vzorku byla vybrána i naše škola.

Naši deváťáci oba testy absolvovali dnes. V prvních dvou vyučovacích hodinách řešili úlohy společenskovědní, poslední dvě vyučovací hodiny se zabývali přírodovědnými úlohami. Testování probíhalo on-line, na každý test byl vymezen čas 75 minut. První informaci o své úspěšnosti, vyjádřenou v procentech zvládnutých otázek, dostali žáci ihned po uzavření a odeslání testu. Podrobné výsledky a srovnání s ostatními účastníky testování budou známy pár dní po ukončení všech testování, nejpozději 1. června. Výsledky budou na adrese set.csicr.cz. a k přihlášení použijí žáci stejné údaje, pod kterými se přihlašovali na začátku testování (v případě jejich ztráty máme k dispozici kopii).

Cílem testování není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků, aby si lépe uvědomili své silné a slabé stránky …

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet