Šestá třída má za sebou SCIO

Pravidelně se účastníme testování znalostí a dovedností žáků druhého stupně. V říjnu 2014 proběhlo první testování letošního školního roku – bylo určené pro žáky šestých ročníků a zaměřené bylo na matematiku a český jazyk. Jako obvykle byl součástí šetření i test všeobecných studijních předpokladů, který je pak porovnáván s výsledky v jednotlivých předmětech. Výsledky v jednotlivých testech jsou zpracovány ze dvou pohledů. Je vypracována individuální zpráva žáka, kterou obdrží každý testovaný, a pro školu je vypracováno porovnání jednotlivých žáků, souhrnné hodnocení školy a její porovnání s ostatními zúčastněnými školami v České republice. Výsledky jsou celkem vypovídající, protože testování se účastní pravidelně více než šest tisíc žáků ze základních škol a prvního ročníku osmiletého gymnázia. Asi nejpřehlednějším údajem z výsledků je percentil, který udává, kolik žáků ze sta svým výkonem dotyčný žák předstihl. Čím vyšší tedy číslo je, tím lepší výkon žák podal (např. percentil 95 udává, že ze sta testovaných jen pět mělo lepší výsledek).

Mezi výsledky jednotlivých žáků byly velké rozdíly. Zatímco někteří dosáhli výsledků ohodnocených jednociferným percentilem, tedy pohybujícím se v rozmezí první desítky, jiní dosáhli výkonů ohodnocených percentilem 94 a vyšším. V celkovém součtu tak dosáhli naši žáci v obou předmětech (ČJ a M) průměrných výsledků a umístili se zhruba uprostřed všech zúčastněných škol. Zajímavý, zejména pro vyučující, je rozbor výsledků v jednotlivých částech testů. Podle něj se pak v dalším období můžeme zaměřit na jednotlivé oblasti…

Český jazyk
V českém jazyce se v pásmu průměru pohybovaly výsledky mluvnické části, slohu a komunikaci. Největší slabiny byly zaznamenané v literatuře a čtenářské gramotnosti. Z dovedností byly průměrně hodnoceny výsledky v částech: posouzení, interpretace a znalosti. Největší rezervy mají žáci v části získávání informací.

Matematika
Také matematika byla sledovaná ze dvou hledisek. V tématické části dosáhli naši žáci průměrných výsledků v částech: čísla a početní operace, geometrie v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty. Největší problémy měli v části nestandardní aplikační úlohy a problémy. V druhé části, v níž byly hodnoceny dovednosti, byly všechny výsledky (v částech znalosti, porozumění a aplikace) hodnoceny jako průměrné.

Závěr
Přestože výsledky v testech znalostí a dovedností se nevyhouply nad průměr, dobrou zprávou je, že žáci optimálně využívají svůj potenciál, že tedy pracují na hranici svých možností.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet