Deváťáci excelovali ve SCIO testech

Každý rok využíváme nabídky společnosti SCIO, abychom prostřednictvím jejich testů získávali zpětnou vazbu o studijních výsledcích našich žáků. V listopadu proběhlo testování devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Bylo jako obvykle zaměřeno na úroveň znalostí z hlavních předmětů, které byly porovnávány se studijními předpoklady žáků. Součástí testování v deváté třídě je i meziroční srovnání, ze kterého je patrný posun žáka v průběhu druhého stupně.

Výsledky v 9. třídě
Každý žák, který se testu zúčastnil, si přinesl domů Individuální zprávu žáka, ve které jsou jeho výsledky rozebrané a porovnané s výsledky spolužáků i všech testovaných. Percentily žáků udávají jejich úspěšnost v testu, přičemž čím větší číslo, tím lepší výsledek (např. percentil 3 znamená, že ze 100 testovaných dosáhli pouze 3 horších výsledků, percentil 95 znamená, že ze 100 testovaných dosáhlo jen 5 žáků lepších výsledků). Výsledky našich žáků v 9. třídě jsou velmi povzbudivé…

Český jazyk
Výsledky žáků v českém jazyce jsou špičkové, protože naše škola se zařadila mezi 10 % nejúspěšnějších škol. Naši žáci svými výsledky vysoce překročili průměr ostatních běžných základních škol a vyrovnali se výsledkům žáků na víceletých gymnáziích. Percentily jednotlivých žáků se pohybovaly v rozmezí 37–94, přičemž 5 žáků mělo percentil vyšší než 90 a průměrný percentil třídy byl 74! Porovnáním výsledků v testu s obecnými studijními předpoklady bylo zjištěno, že žáci využívají svůj studijní potenciál dobře a jejich výsledky jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. To znamená, že vyučující velmi dobře zachází s jejich potenciálem a žáci pracují nad svoje možnosti.

Matematika
Výsledky žáků v matematice byly nadprůměrné a zařadily nás mezi 20 % nejúspěšnějších škol. Percentily jednotlivých žáků se pohybovaly v rozmezí 23–97, přičemž 3 žáci měli percentil 90 nebo vyšší a průměrný percentil třídy byl 65. Porovnáním výsledků v testu s obecnými studijními předpoklady bylo zjištěno, že žáci využívají svého potenciálu optimálně, jejich výsledky odpovídají jejich studijním předpokladům.

Cizí jazyky
Výsledky testu z cizích jazyků byly hodnoceny podle dosažené úrovně. Kategorií úrovně znalosti cizího jazyka je podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) celkem šest – A1, A2, B1, B2, C1 a C2, přičemž úroveň A odpovídá začátečníkům, úroveň B středně pokročilým a na úrovni C jsou vyspělí uživatelé jazyka. Rámcovým vzdělávacím programem jsou stanoveny následující požadavky pro běžné základní školy (v závorce je očekávaná úroveň na konci gymnázia):

pro cizí jazyk vyučovaný od 3. třídy (tedy pro angličtinu) je požadovaná úroveň A1 v páté třídě a A2 v deváté třídě (B2 na gymnáziu),
pro druhý cizí jazyk vyučovaný od 7. třídy (v našem případě tedy pro němčinu) je požadovaná úroveň A1 v deváté třídě (B1 na gymnáziu).
Testu z anglického jazyka se zúčastnilo 13 žáků, z nichž jeden dosáhl úrovně A1 (tj. úroveň očekávaná v 5. ročníku) a tedy nesplnil očekávané výstupy. Devět žáků dosáhlo očekávané úrovně (A2) a tři dosáhli dokonce úrovně B1, tedy úrovně očekávané od absolventů gymnázia. Gratulujeme!
Testu z německého jazyka se zúčastnilo 11 žáků a všichni dosáhli požadované úrovně A1.

Meziroční srovnání
Výsledky žáků v testech z matematiky a českého jazyka byly porovnány s jejich výsledky z minulých ročníků (ze 6., 7. a 8. třídy) a byla vypracována zpráva hodnotící relativní posun každého žáka. Porovnávaly se výsledky dosažené v šesté třídě s výsledky ve třídě deváté.

Matematika
V matematice se většina žáků (58 %) pohybuje na přibližně stejné úrovni, tzn., že se jejich výsledky změnily jen mírně (ať už k lepšímu nebo k horšímu). Celá jedna třetina žáků (33 %) se zlepšila a pouhých 8 % žáků se během druhého stupně zhoršilo.

Český jazyk
V českém jazyce byla situace ještě o něco lepší. Čtvrtina žáků (25 %) se pohybuje na přibližně stejné úrovni, u čtvrtiny (25 %) byl jejich posun hodnocen jako zlepšení a u dalších 25 % dokonce jako výrazné zlepšení. Pouze 8 % žáků se během druhého stupně v českém jazyce zhoršilo.

Shrnutí
Tato devátá třída dopadla nejlépe z těch devátých tříd, jejichž výsledky v testech SCIO si pamatujeme. Přestože je to třída veskrze chlapecká (v kolektivu 15 dětí je jen jedna dívka), učitelům se ve třídě velmi dobře pracuje, protože chlapci jsou vnímaví a dobře spolupracují. Příjemné je i zjištění, že jejich výkony v českém jazyce se ve většině případu v průběhu druhého stupně zlepšily, a to i přesto, že jejich studijní předpoklady ve stejném období se nevyvíjely stejným tempem. „Nůžky“ mezi jejich studijními předpoklady a jejich výsledky se tak v průběhu druhého stupně více otevíraly, což znamená, že mají velmi dobré návyky a pracují na hranici, někdy dokonce nad hranicí, svých možností. To jsou ty slibované plody práce, ke které jsou někdy proti své vůli svými učiteli nuceni. Velká pochvala tedy patří nejen žákům za jejich přístup ke školní práci a za jejich výsledky, ale uznání a poděkování si zaslouží jistě i jejich učitelé, kteří je připravují. Pro nás je to důkaz toho, že svou práci dělají dobře.

Jitka Krůtová, ředitelka školy
 

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet