Plán činností

 • seznámení s novým prostředím, škola a její okolí
 • bezpečná cesta do školy, na vycházkách (dodržování bezpečnosti v silničním provozu), pravidla správného přecházení – přechod pro chodce, barvy na semaforu
 • vzájemné seznámení, seznámení s režimem a řádem ŠD
 • osvojování základních návyků osobní hygieny
 • zásady společenského chování, zdravení, oslovení, omluvy, poděkování
 •  

  Podzim

  (září, říjen, listopad)

  Odpočinkové činnosti

  • rozhovory vychovatelky s dětmi, klidové hry, čtení knih a časopisů, prohlížení obrázků, společenské hry

  Rekreační činnosti

  • vycházky do okolí Lipenců – pohybové hry ve volné přírodě, pozorování změn přírody, určování stromů a jejich plodů, orientace v přírodě, turistické vycházky

  Zájmové činnosti

  • pohybové a míčové hry, skákání se švihadly, závodivé hry na hřišti
  • tvoříme výtvarné práce z nasbíraných přírodnin – postavičky z kaštanů, žaludů, housenky z listů, otisky listů (tempery, křídy)
  • malování a kreslení zážitků z prázdnin
  • výzdoba ŠD a školy

  Příprava na vyučování

  • křížovky, hádanky, hlavolamy, didaktické hry, jazykolamy

  Zima

  (prosinec, leden, únor)

  Odpočinkové činnosti

  • rozhovory s dětmi o jejich zážitcích a přáních, četba na pokračování, klasické pohádky z videa, kresba k tématu, stolní a společenské hry – dodržování pravidel, zvyky a tradice o vánocích

  Rekreační činnosti

  • vycházky, stavění sněhuláků, bobování, klouzání, určování stop zvěře ve sněhu
  • pozorování ptáčků ve volné přírodě, určování druhů, přikrmování do krmítek

  Zájmové činnosti

  • výroba postaviček čerta, Mikuláše a anděla, vánočních ozdob z papíru a přírodnin, vánočních přání, adventních věnců a svícnů, zdobení perníčků
  • vánoční a zimní výzdoba ŠD
  • vánoční besídka, poslech a zpěv koled, adventní kalendář
  • vystřihování vloček z papíru, ztvárnění zimní krajiny různými technikami
  • výroba masopustních masek
  • zdravověda – základy první pomoci

  Příprava na vyučování

  • didaktické hry a soutěže, určování času, dny v týdnu, názvy měsíců, výroba kalendáře

  Jaro

  (březen, duben, květen)

  Odpočinkové činnosti

  • poslech pohádek z kazety, četba a vyprávění příběhů s dětským hrdinou, kresba k danému tématu
  • jarní a velikonoční zvyky, koledy

  Rekreační činnost

  • vycházky do přírody, určování na jaře kvetoucích rostlin, orientační hry v lese ( určování světových stran podle buzoly, stromů, …),
  • pohybové hry na školní zahradě – skákání panáka, gumy a přes švihadlo

  Zájmová činnost

  • jarní a velikonoční zvyky, malování a zdobení kraslic různými technikami, pletení věnečků z proutí, jarní a velikonoční výzdoba ŠD
  • poslech a zpěv lidových písní, hádanky s písničkou
  • závodivé hry na hřišti v družstvech, míčové hry – fotbal, přehazovaná, na krále střelců

  Příprava na vyučování

  • vitamíny v ovoci a zelenině, soutěže, hádanky, hlavolamy, udržování pořádku ve školní tašce,

  Léto

  (červen)

  Odpočinková činnost

  • čtení pohádek dle výběru dětí, práce s dětskými časopisy, stolní a společenské hry

  Rekreační činnost

  • dlouhé vycházky do přírody, pozorování živočichů a rostlin v okolí řeky Berounky

  Zájmová činnost

  • lisování květin, výroba herbáře, malování barvami na obličej
  • pohybové hry na školní zahradě, překážková dráha, hry s náčiním – kruhy, švihadla, míče

  Příprava na vyučování

  • křížovky, doplňovačky, puzzle s dopravní tématikou, jazykolamy

   

  Nepravidelné akce pro děti:

   

  Kromě každodenních aktivit školní družina připravuje pro děti akce většího rozsahu. Jsou realizovány přibližně jednou za měsíc v odpoledních hodinách:

  • Turistický výlet na Cukrák
  • Olympiáda v netradičních disciplínách
  • Sběr lesních plodů
  • Drakiáda – soutěž v pouštění draků
  • Za zvířátky do Chuchle
  • Vycházka do Černošic – krmení vodních ptáků
  • Halloween – výroba strašidel z okrasných dýní
  • Karneval