Projekty

Škola je státní nezisková organizace, která hospodaří s finančními prostředky ze dvou zdrojů: od státu (finance na platy zaměstnanců) a od obce (finance na provoz a údržbu objektu). Protože naše plány jsou větší než nám dovolí realizovat přidělené prostředky, snažíme se využívat i další možnosti, jak rozpočet školy posílit. Jsme vděčni za pomoc sponzorům (viz rubrika Sponzoři a přátelé školy) a také za dotační tituly Evropské unie, Magistrátu hlavního města Prahy nebo různých ministerstev (školství, životního prostředí atd.), kterých se snažíme v rámci možností využívat.

Níže uvádíme přehled úspěšných projektů, díky kterým můžeme vylepšovat podmínky pro vzdělávání.

Probíhající projekty

V současné době je škola zapojena do několika projektů, přičemž žadatelem je škola (v případě Šablon), MČ Praha-Lipence (v případě Přírodní zahrady) a MĆ Praha 16 (v případě projektu MAP II).

Šablony III

Od roku 2021 pokračujeme v čerpání dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky na tuto výzvu jsou poskytované z Evropských strukturálních a investičních fondů a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávaní (OP VVV) a zajišťují návaznost na cíle projektů Šablony I a Šablony II.

 • Výzva č. 02_20_081 s názvem Šablony III - pro hlavní město Praha
 • Název projektu: Zkvalitnění výuky na ZŠ Praha-Lipence - šablony III
 • Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020628
 • Realizace: v období dvou školních roků, tedy od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023
 • Získaná finanční částka: 676 920 Kč

Finanční prostředky získané v rámci tohoto projektu škola využívá především na pokrytí činnosti speciálního pedagoga.

Šablony II

V roce 2019 naše škola využila výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se zkráceně říká Šablony II. Finanční prostředky na tuto výzvu jsou poskytované z Evropských strukturálních a investičních fondů a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a zajišťují návaznost na cíle projektu Šablony I.

 • Výzva č. 02_18_064 s názvem Šablony II – pro hlavní město Praha
 • Název projektu: Šablony 2- Zkvalitnění výuky na ZŠ Praha-Lipence
 • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015614
 • Realizace: v období dvou školních roků, tedy od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2021
 • Získaná finanční částka: 1 211 056 Kč

Finanční prostředky získané v rámci tohoto projektu škola využívá především na pokrytí činnosti speciálního pedagoga, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na realizaci projektových dnů ve školní družině.

MAP II 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 16 (zkráceně MAP) navazuje plynule na realizaci a výsledky projektu MAP Praha 16, který probíhal v předchozích dvou letech. Do projektu MAP II jsou zapojeny Lipence, Lochkov, Velká Chuchle a Zbraslav. Více informací o projektu a jeho aktivitách najdete na stránkách MČ Praha 16

 • Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011811
 • Období realizace: 1. 8. 2019 - 31. 7. 2022

 

Ukončené projekty

Níže uvádíme přehled projektů, jejichž realizace již byla ukončena. 

Přístavba pavilonu

 • Výzva č. 23. v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
 • Název projektu: Přístavba základní školy v Praze-Lipencích
 • Číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0­.0/16_039/0000443 (žadatelem MČ Praha-Lipence)
 • Získaná finanční částka: 29 021 798,40 Kč

Přípravy na stavbu pavilonu probíhaly od roku 2014, stavba byla zahájena v červnu 2018 a kolaudace proběhla o rok později. V novém pavilonu je šest kmenových tříd, dvě odborné učebny (dílna a kuchyňka), sborovna a centrální šatny. Pavilon je využíván od školního roku 2019-2020.

Vybavení dílen a přírodovědné učebny

 • Výzva č. 20. v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
 • Název projektu: Zkvalitnění polytechnické a přírodovědné výuky na ZŠ Praha-Lipence (žadatelem MČ Praha-Lipence)
 • Číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/ 0000408 
 • Získaná finanční částka: 2 039 000 Kč

Na doporučení školy se MČ Praha-Lipence zapojila do projektu, díky kterému jsme mohli pořídit vybavení pro výuku přírodních věd a v novém pavilonu moderně zařídit dílnu. Realizace projektu proběhla v roce 2019, vybavení je využíváno od školního roku 2019-2020.

Šablony I

 • Výzva č. 02_16_023 s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I
 • Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání na Základní škole Praha-Lipence
 • Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/16_023/0005400
 • Získaná finanční částka: 771 661 Kč

Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který byl finančně pokryt prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Finanční prostředky získané v rámci tohoto projektu škola využila ve školních letech 2017-18 a 2018-19 na pokrytí činnosti speciálního pedagoga, sdílení zkušeností ve využívání nových metod ve výuce, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na provoz klubu zábavné logiky a deskových her.

Vy-rostete s námi

Ve školních letech 2017-18 a 2018-19 jsme se zapojili do projektu, který byl zaměřený na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání. Projekt realizovala obecně prospěšná společnost Magdaléna a díky finanční podpoře, kterou pro svůj projekt získala, jej pro školy nabízela zdarma. Program byl zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů.

Pedagogové 1. stupně absolvovali 40hodinový kurz, během kterého se seznámili se dvěma programy. Prvním modulem byla Kočičí zahrada, efektivní metoda práce se žáky 1.-3. ročníku. Program Kočičí zahrada byl inspirován řeckou verzí, kterou autoři přepracovali s ohledem na podmínky naší školské prevence. Kočičí zahrada rozvíjí dovednosti dětí v rámci prevence rizikového chování. Druhý modul měl název Jak na prevenci pro 4.-5. ročník a zabýval se aktivitami vhodnými pro starší ročníky prvního stupně.

Pedagogové 2. stupně absolvovali 48 hodin seminářů s názvem Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci, které jsou zaměřeny na rozvíjení sociálních dovedností žáků 7.-9. ročníku.

Etická výchova

Pro školy, které chtějí zavést do výuky etickou výchovu, byl určen projekt společenské odpovědnosti firem ASET s názvem Etická výchova do škol. Školy vypracovaly a předložily projekt. Zájemci z řad firem se seznámili s projekty jednotlivých škol a školu, jejíž projekt je oslovil, si „adoptovali“. Adopce spočívala ve financování aktivit v projektu obsažených. V září 2016 jsme podali žádost o adopci a byli jsme moc rádi, že náš projekt jednu z firem oslovil a díky tomu nám uhradila 40hodinový cyklus školení etické výchovy  v hodnotě 40 000 Kč. Do projektu, který proběhl ve školním roce 2017-18 byl zapojený celý pedagogický sbor.