Školní speciální pedagog

Od školního roku 2017/2018 pracuje na naší škole speciální pedagog.

Od září 2019 tuto funkci vykonává Michaela Petrášková, od školního roku 2022/2023 jí pomáhá Barbora Blaskóvá:

Služby školního speciálního pedagoga jsou hrazené školou.

Co je náplní činnosti školního speciálního pedagoga?

Práce školního speciálního pedagoga se skládá z několika tematických okruhů:
1) administrativní činnost,
2) individuální práce se žáky,
3) pomoc rodičům a práce s rodiči,
4) pomoc pedagogům a práce s pedagogy.

ad 1) Administrativní činnost

 • vedení dokumentace o žácích se specifickými poruchami učení (dále jen SPU),
 • koordinace tvorby plánů pedagogické podpory (dále jen PLPP),
 • koordinace tvorby individuálních vzdělávacích plánů (dále jen IVP),
 • kontrola dodržování PLPP a IVP a jejich vyhodnocování.

ad 2) Individuální práce se žáky

 • pravidelné hodiny individuální práce se žáky s SPU, během kterých bude probíhat reedukace, kompenzace a stimulace,
 • konzultace a pomoc při problémech v učení.

ad 3) Pomoc rodičům

 • konzultace výukových obtíží jejich dětí,
 • konzultace o různých formách péče a podpory v rámci SPU v domácím prostředí,
 • doporučení a nabídka vhodných pomůcek, metod a zásad pro práci s dítětem s SPU.

ad 4) Pomoc pedagogům

 • náslechy ve třídách,
 • diagnostika potřeb žáků,
 • pomoc pedagogům při přípravě pracovních materiálů pro děti s poruchami učení a chování,
 • pomoc pedagogům při přípravě pracovních materiálů pro nadané děti,
 • konzultace a hodnocení efektivnosti doporučených metod,
 • odborná doporučení pro práci asistentů pedagoga.